Wiek przedszkolny to dla dziecka czas intensywnego rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Charakterystyczny dla  tego okresu jest: intensywny rozwój sprawności motorycznych, znaczące osiągnięcia w rozwoju orientacji w przestrzeni, postępy w myśleniu opartym na wyobrażeniach oraz jakościowe zmiany w kontaktach z rówieśnikami. Dlatego warto zadbać o prawidłowy rozwój tych wszystkich umiejętności w tym wieku.

Dzieciom w wieku przedszkolnym proponuję:

 

Integrację sensoryczną – poprawę jakości psychospołecznego funkcjonowania  dziecka dzięki zintegrowaniu wrażeń płynących z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, ruch, propriocepcja, wzrok, słuch, smak, węch); doskonalenie sprawności motorycznej – motoryka duża i mała; planowanie motoryczne – umiejętność zaplanowania i pokierowania własnym ruchem. Więcej …

Diagnostykę oraz terapię psychologiczną – w ramach diagnostyki następuje przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą: obserwacja, wywiad kliniczny z rodzicami dziecka, rozmowa psychologiczna, które pozwalają na postawienie hipotezy, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają jej sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby w porównaniu z innymi.

Diagnostykę oraz terapię logopedyczną – Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad kliniczny z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej.